Entrevista a Carlos Askunze de REAS

10 de agosto de 2015
Entrevista a Carlos Askunze, membro do Comité de Coordinación de REAS Rede de Redes e Referente da Zona Norte de Fiare Banca Etica.

entrevista-de-carlos-askunze-de-reas

Cando nace Reas e con que obxectivo?

REAS nace como unha plataforma de organizacións en 1995 (polo que actualmente estamos a celebrar o 20 aniversario), aínda que é en 1997 cando se transforma nunha rede de redes territoriais e sectoriais de Economía Solidaria, pasando a denominarse REAS-Rede de Redes de Economía Alternativa e Solidaria. O seu obxectivo xeral é o de traballar no Estado español na extensión da economía solidaria, como concepto e práctica transformadora a través do impulso de iniciativas económicas de carácter alternativo, e tamén como movemento social e suxeito político e económico a través do traballo en rede e a súa relación con outras organizacións e axentes sociais.

Como definides a Economía Solidaria desde Reas?

150314_feria_tolosa_carlosbEntendemos a Economía Solidaria como unha visión e unha práctica que reivindica a economía como medio -e non como fin- ao servizo da mellora da calidade de vida das persoas, a comunidade e o seu medioambiente. Unha economía que coloca no centro da súa actividade o bo vivir persoal e colectivo, así como a sustentabilidade da vida; que resitúa, por tanto, a verdadeira función da economía e conéctaa, sen preponderancia, co resto de esferas social, política ou cultural.

Trátase, polo tanto, dunha práctica fundamentalmente transformadora, que choca co modelo capitalista, concedendo ás persoas, as súas necesidades, capacidades e traballo un valor por encima do capital e da súa acumulación, á vez que reivindica un modelo socioeconómico máis redistributivo e equitativo. Unha economía que foxe dunha concepción ligada ao modelo productivista-crecentista que prima a acumulación do capital por riba do desenvolvemento das persoas e é alleo aos danos sociais e ambientais producidos na consecución dos seus obxectivos.

Cales son os criterios polos que se rexe a Rede?

logo_carta_solidariaREAS Rede de Redes, do mesmo xeito que as súas redes territoriais e sectoriais así como as empresas e organizacións que as forman, réxese polo seis principios da Carta da Economía Solidaria que, moi resumidamente, son os seguintes:

  • Equidade: recoñecemento da igualdade, en dignidade, dereitos e posibilidades de todas as persoas, asumindo e respectando á vez as súas diferenzas.
  • Traballo: considerado en todas as súas dimensións: produtivo, reprodutivo e voluntario.  Emprego para a produción de bens útiles e necesarios. Traballos que promoven o desenvolvemento das capacidades das persoas.
  • Sustentabilidade ambiental: como límite ás accións económicas, como defensa do equilibrio da vida e como compromiso co futuro da humanidade.
  • Cooperación: unha práctica participativa e democrática que fomenta a aprendizaxe e a construción colaborativa e o traballo cooperativo.
  • Sen fins lucrativos: balances que teñen en conta o impacto da actividade, onde se establece a redistribución e reinversión de beneficios fronte á súa concentración ou uso especulativo.
  • Compromiso coa contorna: cooperación con outras redes como camiño para que as experiencias concretas poidan xerar un modelo socioeconómico alternativo.

Desde REAS promovemos que todas as entidades pertencentes ás súas redes socias realicen auditorías ou balances sociais que contan con indicadores baseados nestes principios, como ferramenta de autoevaluación e de mellora, así como de reforzo da identidade común.

Como se organiza?

REAS Rede de Redes ten unha estrutura confederal de carácter descentralizado, participativo e democrático. Entendemos, neste caso, unha estrutura confederal como unha entidade que xorde dunha alianza entre diferentes organizacións (redes territoriais e sectoriais) co obxectivo de desenvolver uns fins de interese común, sen que cada un dos seus membros perdan as súas respectivas soberanías, tanto no que respecta á súa organización e xestión interna, como no que respecta ás súas relacións con outras organizacións, mantendo altas cotas de autonomía, pero delegando de mutuo acordo unha parte dela na estrutura confederal para alcanzar os fins mutuamente acordados.

O seu órgano máximo de decisión é a Asemblea, conformada por representantes de todas as redes socias que, na actualidade, son 14 territoriais e 4 sectoriais: AERESS-Asociación Española de Recuperadores da Economía Social e Solidaria, Mesa do Sistema de Finanzas Éticas (conformada por Fiare, Coop 57, Oikocredit e CAES-Cooperación para o aseguramiento ético e solidario, Coordinadora estatal de Comercio Xusto e Som Energia (en representación dun proceso de traballo en rede de todas as cooperativas de xeración, comercialización e consumo de enerxías alternativas). Conta así mesmo, cun Consello Confederal, elixido pola Asemblea para desenvolver o Plan de Traballo anual e un Comité de Coordinación para os labores cotiáns de coordinación, apoiado nunha Secretaría Técnica de carácter profesional.

Contamos no Consello Confederal con responsables das diferentes liñas estratéxicas, así como de grupos ou comisións de traballo para temáticas concretas (auditoría social, comunicación, mercado social…). Así mesmo damos moita importancia aos distintos espazos de encontro de todo o movemento (Idearia, Congreso de Economía Social e Solidaria…).

Fiare é socia desde 2008, que aporta á Rede?

O primeiro que hai que dicir é que en 2008 asinouse un acordo entre o que entón era a estrutura de Fiare e REAS Rede de Redes polo cal se establecía un compromiso mutuo, polo que a achega é de dobre dirección: o de promover a construción do proxecto Fiare por parte de REAS e o de Fiare por impulsar o movemento da economía solidaria a través da súa configuración como sectorial de banca ética en REAS. Na actualidade a sectorial en REAS pasou a ser a Mesa do Sistema de Finanzas Éticas, cuxa representación exerce Fiare.

Podemos dicir que Fiare é a banca ética do movemento da economía solidaria, xa que REAS participou como un axente significativo (tanto a nivel estatal como territorial) na súa construción e participa comprometidamente no seu desenvolvemento actual, tanto na súa estrutura cooperativa como a través da súa presenza no Padroado da Fundación Fiare. Doutra banda, Fiare mantén unha relación comercial e social preferente con REAS, a través do impulso dunha Libreta Redes propia, o desenvolvemento de servizos financeiros específicos ou as achegas que REAS realiza á hora de deseñar futuros produtos financeiros adaptados e ao servizo do sostemento e crecemento da Economía Solidaria.

Reas promove desde hai anos o Mercado Social. Que é?

O Mercado Social é unha iniciativa promovida por REAS co obxectivo de impulsar prácticas alternativas ao servizo das persoas e da sustentabilidade da vida. Un mercado no que entidades e empresas de Economía Solidaria intercooperan para ser significativas economicamente e no que produtores e produtoras controlan a venda e distribución do que producen. Un mercado no que as persoas consumidoras participan activamente para multiplicar a forza que posúen de forma illada e cuxo obxectivo non é o ánimo de lucro, senón contribuír a construír unha economía e un mundo máis xusto e sustentable.

Trátase, en definitiva, dunha rede de produción, distribución e consumo de bens e servizos e aprendizaxe común que funciona con criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios, nun territorio determinado, constituída tanto por empresas e entidades da economía solidaria como por persoas consumidoras individuais e colectivos. Un mercado, en definitiva, que permita desconectarnos, tanto como sexa posible, do mercado capitalista.

Como se organiza a Economía Solidaria a nivel internacional?

Na actualidade a rede que aglutina globalmente á Economía Solidaria é RIPESS-Rede Intercontinental de Promoción da Economía Social e Solidaria, que agrupa a 82 redes estatais e rexionais nos 5 continentes: 18 en Asia, 14 en África, 26 en Europa, 20 en Latinoamérica e 4 en Norteamérica. A vinculación a este movemento por parte de REAS Rede de Redes é a través de RIPESS Europa.

Hai que sinalar, así mesmo, a importancia da participación de redes e organizacións de REAS noutras redes de carácter sectorial da Economía Solidaria. É o caso das finanzas éticas en FEBEA (Federación Europea de Bancos Éticos e Alternativos) e en INAISE (Asociación Internacional de Investidores en Economía Social); o ámbito da recuperación e medio ambiente en RREUSE (Empresas Sociais de Reutilización e Reciclaxe en Europa); as cooperativas de enerxías renovables en REScoop (Federación de grupos e cooperativas cidadás para a enerxía renovable en Europa); o comercio xusto en WFTO (Organización Mundial do Comercio Xusto); ou as empresas de inserción en ENSIE (Rede Europea de Empresas de Inserción Social).

A crise fixo que haxa máis xente que busque alternativas e se achegue á Economía Solidaria?

É obvio que as crises (non se trata soamente dunha crise financeira ou económica, senón ambiental, de coidados, política, de valores…) están a demostrar que o capitalismo é incapaz de responder as necesidades e retos económicos, ambientais, sociais e políticos das persoas, dos pobos e do noso mundo. O mantemento e crecemento da inxustiza, a violencia, o patriarcado, a insostibilidade ambiental e a exclusión social de cada vez máis sectores da poboación nas nosas sociedades e no mundo, están a facer que as persoas sexamos cada vez máis conscientes da necesidade de impulsar un cambio de rumbo en profundidade. A iso responde o nacemento de diferentes movementos sociais de indignación, os de resposta ao poder das transnacionales e os acordos internacionais de libre comercio, o repunte doutros tradicionais como o ecoloxista ou o feminista, o nacemento de novas expresións e formas organizativas de intervención política, etc.

E, claro, cada vez máis xente se achega ao movemento da Economía Solidaria, fundamentalmente porque, ademais de ofrecer un enfoque crítico e rupturista coa situación económica e social actual, promove iniciativas concretas que, a cotío, poden construírse coa participación das persoas: no consumo, nos servizos financeiros, na alimentación, na enerxía, no vestido, etc. existen posibilidades, en primeiro lugar, de desenvolver alternativas ao mercado capitalista e, en segundo lugar, de poder ser coherentes e facer confluír os nosos valores e a ética coa vida diaria.

Cales son os obxectivos para este ano de REAS?

Este ano é un obxectivo prioritario asentar e desenvolver a nova estrutura confederal aprobada en 2014. Con iso, pretendemos fundamentalmente fortalecernos como suxeito político, polo que tamén é un ano de desenvolver propostas no ámbito das políticas públicas, contendas electorais, tecer alianzas con outros movementos sociais, impulsar a nosa presenza no ámbito máis xeral da Economía Social, etc.

Así mesmo, non podemos esquecer que é un ámbito propio a incidencia económica, polo que segue sendo un obxectivo o xerar máis e mellor Economía Solidaria, a través do desenvolvemento do Mercado Social, o impulso de sectores estratéxicos como as finanzas éticas ou as enerxías renovables, ou a apertura dunha nova liña de traballo relacionada co apoio á intercooperación empresarial e o emprendizaxe colectivo en Economía Solidaria.

Manteremos o traballo en auditoría e balance social, o reforzo da nosa presenza en redes internacionais, o impulso dos procesos de comunicación e, especialmente, o desenvolvemento e mellora do Portal web de Economía Solidaria (www.economiasolidaria.org).

En fin, un ano, como non podía ser menos, cheo de retos na apaixonante tarefa de contribuír á transformación do noso mundo desde a Economía Solidaria; un mundo que queremos máis xusto e solidario, onde a sustentabilidade da vida estea no centro de todos os novos procesos económicos, sociais e políticos abertos.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop

Artigo relacionado: “Coop57: 20 anos ao servizo da transformación social”

Advertisements

Bico de grao: ilusión a granel

bico-de-grao-ilusion-granelBico de grao é unha cooperativa galega que abriu en Lugo unha tenda de alimentos orgánicos non perecedoiros e a granel, un proxecto integral que aposta polo consumo responsable, a sustentabilidade e os produtos bio de proximidade a un prezo xusto.

O proxecto parte da iniciativa de tres mulleres: Marta Pérez, Amaia Santamarta e Vanessa Ríos; que co obxectivo de fomentar unha alimentación máis saudable e un consumo responsable, abriron este local pioneiro en Lugo.

Bico de grao nace da vontade cooperativa de levar a cabo un proxecto que poida dar resposta ás inquedanzas destas emprendedoras de atopar espazos comúns respectuosos co medio ambiente e que prevalezan sobre os obxectivos de carácter meramente económicos.

Na tenda pódese atopar unha gran variedade de produtos non perecedoiros como legumes, fariñas, pastas, arroces, cereais, froitos secos e mesmo lambetadas ecolóxicas.

Ademais do aforro que supón comprar a granel, búscase sensibilizar á clientela sobre a redución de envases e a súa reutilización, ofrecendo descontos para aqueles/as que traian os seus propios envases e continentes.

Un espazo de encontro e divulgación

A tenda, que conta cun espazo dedicado á divulgación e contido didáctico sobre alimentación e consumo, tamén pretende ser un lugar de encontro para restablecer o contacto entre persoas produtoras e consumidoras.

Ademais dentro dos seus obxectivos está a organización de encontros, actividades e obradoiros, nun espazo que vire ao redor dos conceptos de consumo responsable, soberanía alimentaria, comercio xusto, agroecoloxía, respecto, feminismo, cooperación, solidariedade e desenvolvemento persoal.

Outro dos alicerces fundamentais do proxecto consiste no traballo en rede con outras tendas ou asociacións para a organización conxunta de actividades e a creación de redes de apoio. Nesta liña, a cooperativa puxo en marcha un grupo de consumo de alimentos, que inclúe produtos frescos, para apoiar a produción local e a agricultura ecolóxica.

Ademais na tenda disporase dun lugar moi especial, un espazo para nenos e nenas con libros e xoguetes dos métodos Montessori e Waldorf e con bonecos da marca Fíxeno eu, creada por Vanessa, unha das promotoras deste proxecto.

www.facebook.com/bicodegrao

Fonte: http://www.fiarebancaetica.coop/blog/bico-de-grao-ilusion-granel#Gallego

Fiare nas Feiras de Economía Solidaria

fiare-presente-en-las-ferias-de-economia-solidaria28 de xuño de 2015

Estes últimos meses celebráronse varias das Feiras de Economía Solidaria do país. Pamplona, Vitoria, Madrid e Sevilla, son algunhas das cidades onde se achegou o mercado social á cidadanía para mostrar que é posible crear e impulsar unha economía ao servizo das persoas.

“Son o punto de encontro cunha realidade socio-económica en crecemento que ofrece a través das súas prácticas respostas á crise actual, no que se visibilizará que hai un sistema no que a economía está ao servizo da cidadanía“, segundo explica Carlos Rey, portavoz de REAS (Rede de Economía Alternativa e Solidaria), rede promotora das feiras. E engade “O obxectivo é conseguir que tanto na produción, o consumo e o aforro sexamos coherentes co conxunto de sociedade que queremos“.

No marco das Feiras ademais realizáronse diferentes actividades co fin de reflexionar e visibilizar a economía solidaria desde diferentes ángulos: postos con produtos e servizos, exposicións, charlas, actividades musicais e para nenos…

En Pamplona participou Peru Sasia, conselleiro de Banca Popolare Etica (Banca Etica), coa conferencia “Repensar a economía hoxe”, mentres que en Madrid estivo Valle Contreras de Desenvolvemento territorial de Fiare Banca Etica, na mesa “Finanzas Éticas Cooperativas, unha maneira radical, pero sinxela de cambiar o mundo”. En Gasteiz no espazo “Modelos alternativos de enerxía e banca” presentouse Fiare Banca Etica.

As Feiras de Economía Solidaria achegan a diversa oferta de produtos e servizos do Mercado Social de cada comunidade, unha rede de produción, distribución e consumo de bens e servizos que funciona con criterios éticos, democráticos, ecolóxicos e solidarios; constituída por empresas e entidades da economía social e solidaria xunto con consumidores e consumidoras individuais e colectivos, cubrindo unha parte significativa das necesidades das persoas que participan.

O obxectivo principal das Feiras é trasladar á cidadanía as propostas para un consumo consciente, responsable e transformador. Participan entidades que nos ofrecen as súas alternativas en: finanzas éticas, transporte sustentable, comercio xusto, enerxías renovables, construción, téxtil, mensaxería, hostalaría e inserción sociolaboral, entre outras.

Más información en:

Fonte: www.fiarebancaetica.coop/blog

30 de maio de 2015: I Encontro interGIT na Galiza

Pasadas dúas semanas desde que tivo lugar o encontro estatal de persoas socias (Madrid, 16 de maio de 2015), e coas ganas de poñer as ideas claras e seguir traballando, os GITs da Galiza celebramos (GIT Galiza Sur e GIT Galiza Norte) unha xuntanza conxunta o pasado sábado 30 de maio cunha importante compoñente celebrativa. Arroupadas/os polas vistas da ría de Vigo dende os montes de Coiro, baixo o sol dun día case que de verán, e compartindo un aperitivo na taberna Pan de Millo; varias das persoas que conformamos os dous GITs galegos comezamos a reflexionar sobre a experiencia vivida no recente encontro estatal de persoas socias en Madrid e sobre os camiños que a partires de agora se abren ante nós.

Intergit-30maio2015-1Tras facer un breve repaso dos datos macro da cooperativa, que a pesares das dificultades sufridas amosa un alto cumprimento de obxectivos, entrouse de cheo na análise dos diversos talleres traballados en Madrid, tratando de contextualizar os mesmos na realidade galega co fin de marcar obxectivos de traballo para os vindeiros meses. Explicacións, dúbidas e aclaracións sobre a estrutura de Fiare Banca Etica, sobre o proxecto Fiare Labs e sobre a relación coas socias e a oficina se intercalaron ao longo de toda a xornada.

Tras un longo intercambio de opinións moitas foron as propostas feitas para traballar nos vindeiros meses. Achegarse ás socias, mellorar a relación coa oficina, promocionar o crédito, crecer en tecido social… Opinións diversas pero non encontradas, das que se pode extraer que, a pesar dos pesares, segue habendo ganas de construír.

Intergit-30maio2015-2E como por falar nunca hai problema, chegou a hora da comida e da xornada festiva á que non podían faltar os/as máis pequenos/as da casa. Produtos da horta, regados cun bo albariño da casa e cunha boa sobremesa para celebrar o recente aniversario de varios membros do GIT. Comida distendida que deu para seguir afondando e concretando algún dos puntos da mañá e coller as forzas necesarias para rematar o día cun baño de sol na praia de Melide, en Cabo Home, case case tocando as Illas Cíes.

Encontro de persoas socias da Área Fiare, 16 de maio de 2015

25 de maio de 2015

Artigo de Laura López  – Responsable da Área Sociocultural

O encontro de persoas socias da área Fiare do pasado 16 de maio de 2015 en Madrid, foi un momento moi especial e enriquecedor para todas nós. Un encontro entre amigos e amigas, compañeiros e compañeiras de viaxe: socias e persoal laboral que se recoñecen desde hai tempo como parte dun mesmo proxecto de finanzas éticas e transformación social. 120 persoas (que representaban a moitas máis que non puideron acudir) que puxeron durante anos moita enerxía e ilusión no soño de ofrecer unha alternativa de Banca Etica participativa a unha base social e a unha sociedade que a reclama desde hai tempo.

Persoas con nomes e apelidos, con sorrisos e palabras de agradecemento e tamén de dúbidas por saber como podemos avanzar nesta nova e ilusionante etapa. Etapa na que temos que avanzar na integración nun sistema tan rico e complexo como é Banca Popolare Etica (coñecida en Italia como Banca Etica), e a posta en marcha da nova sucursal bancaria no Estado español.

3-AsembleaFiare-16maioEste mesmo día tiña lugar a Asemblea ordinaria de Banca Etica en Milán. Non foi casualidade, elixímolo así como un momento simbólico e desta maneira, puidemos compartir via streaming a intervención inicial do presidente, Ugo Biggeri e o saúdo en directo co noso conselleiro, Peru Sasia, a todas as persoas reunidas en Milán, que encheu de emotividade o ambiente da sala.

E con esta emoción compartida comezamos unha mañá intensa cargada de contidos sobre Banca Etica e a Área Fiare, na que xurdiron cálidos aplausos de recoñecemento para as persoas coordinadoras dos GITs e tamén para cada unha das persoas que forman o equipo profesional de Fiare, que foron presentadas unha a unha por suxestión dun socio.

Tendo en conta o programa previsto, o primeiro en intervir foi Peru Sasia, que presentou algúns fitos importantes no ano 2014 para Banca Etica: a dimensión europea coa incorporación da área Fiare, o incremento do crédito a pesar da contorna complexa, a aprobación do manifesto político, a elección do novo Comité de Ética, a consolidación da Fundación Fiare, como estrutura que une as organizacións socias de referencia da área Fiare, o plan industrial para o período 2015-1017, a concesión de varios premios (Koopera, PRICE…) . E sobre todo a apertura o 1 de outubro de 2014, en Bilbao, da Sucursal de Banca Etica.

Peru Sasia explicou as liñas mestras do documento sobre o regulamento electoral que se presentou simultaneamente na Asemblea de Milán e no que reflexionamos desde os GITs de Fiare, tímida pero responsablemente, conscientes do valor da nosa participación nestes procesos que son a alma da cooperativa.

1-AsembleaFiare-16maioJuan Garibi presentou e explicou os datos máis significativos do balance e outros datos de Banca Etica. Tamén presentou a actividade da área Fiare nun ano que foi de transición, pasando de ser unha axencia a unha sucursal (entidade 1550 no rexistro do Banco de España), indicando que hai un desequilibrio importante entre o crédito e o aforro, sendo este, o aumento do crédito, un dos retos principais porque é a ferramenta principal que ten Fiare Banca Etica para transformar a realidade.

Na nosa área (a V de Banca Etica), un dos retos este ano é o fortalecemento das nosas zonas, e cozamos a traballar niso. Debido á gran extensión territorial como é o Estado español, organizámonos en 3 zonas xeográficas: Norte, Mediterránea e Centro-sur, cada unha delas coa súa coordinación de zona, os seus GITs correspondentes e a persoa referente de socias.

2-AsembleaFiare-16maioAs tres referentes de zona: Carlos Askunze, María Antonia Bartolí e Beatriz Oliver, realizaron a presentación de cada unha das zonas e a base social que a compoñen, os obxectivos principais como zona e sobre todo os retos chave para este ano, retos que están moi relacionados co inicio da operativa e a capitalización que foi difícil tamén para os GITs, e outros retos máis relacionados co que implica a integración na estrutura asociativa en Banca Etica. Para os nosos GITs as urxencias están relacionadas con: a motivación e activación dos GITs; o traspaso de persoas socias a Banca Etica no seguinte período de capitalización; a mellora da estrutura de coordinación e comunicación coa estrutura cooperativa; e traballar na definición dun proxecto de comunidade de acción.

O sentir dos Gits: “Vivimos con moita ilusión todo o proceso de integración con Banca Etica. Este paso histórico e as consecuencias da apertura da oficina de Bilbao trouxeron moitas novidades e adaptacións ao novo rol que o GIT ten que desempeñar nesta etapa. Nestes momentos estamos a redefinir os nosos obxectivos e accións, sen esquecer a nosa tarefa impulsora do proxecto no territorio” (GIT Galiza Sur).

Na miña intervención o primeiro que fixen foi a presentación da web do Balance Social 2.0. por primeira vez en castelán. Unha valiosísima ferramenta de auditoria social, que inclúe indicadores e datos que describen o impacto social da actividade de Banca Etica e reflicte o noso compromiso de promover as finanzas éticas e contribuír a crear unha economía ao servizo das persoas e o medio ambiente.

5-AsembleaFiare-16maioRepasáronse os fitos dos últimos meses (entre eles o debate da gobernanza, a posta en marcha da operativa e o reforzo das zonas como parte importante do diagrama asociativo). E presentáronse algunhas liñas de traballo para este ano tan fundamentais como: a formación aos GITs (coordinación, comunicación, avaliación ético-social, educación financeira…); a comunicación (redes, boletíns, web-blog); contribuír na xeración e animación nas dinámicas participativas de Banca Etica (debates políticos e de participación, encontros) e a preparación para a asemblea extraordinaria de outono de Banca Etica, por primeira vez con dobre sede España-Italia, e por suposto, o desenvolvemento do proxecto de Comunidade de acción.

8-AsembleaFiare-16maioPola tarde tivemos a oportunidade de tratar en 3 grupos de traballo algúns contidos que son claves para o noso futuro, como: adquirir un maior coñecemento de Banca Etica e a súa estrutura cooperativa e asociativa, retos relativos ao reforzo da nosa comunidade de acción ou os mecanismos para seguir construíndo respostas financeiras que hoxe non podemos afrontar. Asuntos de extraordinaria importancia para a nosa base social e para a cooperativa que continuaremos traballando a distintos niveis tras o encontro.

tallercredito-16maio2015-MadridNo taller “O crédito no Sistema Fiare Banca Etica” debateuse nunha dinámica participativa, tras unha introdución sobre as experiencias da operativa bancaria de Fiare, como no novo marco proposto polo proxecto FiareLab, as novas oportunidades de creación de circuítos de aforro-crédito que poidan implicar a distintos actores pertencentes e aliados ao Sistema de Fiare Banca Etica (Cooperativa, Fundación Fiare, organizacións aliadas…).

AsembleaFiare-16maio2015-2No taller de “Comunidade de acción”, tras presentar os obxectivos comerciais deste ano (os dos GITs xa se presentaron durante a mañá), traballouse as posibilidades de crear interconexións e accións entre a operativa e os GITs para lograr un desenvolvemento tanto comercial como socio-cultural na área Fiare. Como reconstruír estas relacións con maior coordinación e aliñando obxectivos comúns en relación ás necesidades de apoio mutuo, tendo en conta en todo momento as forzas coas que contamos.

6-AsembleaFiare-16maioQuero expresar un agradecemento especial á compañeira, Teresa Masciopinto, responsable cultural da Área Sur de Banca Etica, por acompañarnos neste día, pola súa presenza, polas súas achegas e pola súa proximidade. Grazas a ela, as nosas socias puideron Coñecer Banca Etica e a súa estrutura asociativa noutro dos talleres. Nun dialogo aberto coas socias, no que se explicou a estrutura de participación na cooperativa, o diagrama asociativo e as funcións dos diferentes órganos institucionais e organismos que a forman, xurdiu un especial interese por coñecer quen compuña o Grupo Banca Etica e coñecer Etica Sgr (a xestora de Fondos, para algúns descoñecida).

E como dixo Peru Sasía: “Para unha realidade como a nosa, atoparnos cara a cara, debater ‘en directo’ a nivel de Área é unha desas dinámicas das que non podemos prescindir. Un día de traballo (longo, cansado sobre todo para quen chegue de máis lonxe)… e un tesouro para Fiare Banca Etica”. E por iso seguiremos buscando todos os espazos que fagan falta para seguir atopándonos e debatendo, espazos tan necesarios nun momento intenso como o que estamos a vivir: ás veces de frustración e desánimo polas dificultades do camiño pero cheos de ilusión, de ganas, de novas expectativas, sabendo que non chegamos ao final de nada e si ao principio de todo e coa tranquilidade que dá saberse acompañado e guiado nos pasos iniciais desta nova etapa.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop/blog

Que supón asociarse a Fiare Banca Etica desde o Finisterrae (Galiza Sur)

As provincias de Pontevedra e Ourense conforman o territorio deste GIT [xunto co do GIT Galiza Norte (provincias de Coruña e Lugo)], que ocupa a fronteira máis occidental de Fiare Banca Etica. Un espazo cheo de contrastes, entre o rural e o urbano, cun tecido asociativo feble, en comparación con outros territorios desta V Área, cunha cidadanía que desconfía do sistema financeiro, pois foi fortemente golpeada pola crise e o abuso das entidades bancarias e onde estas singularidades tamén vén reflectidas na nosa configuración e quefaceres.

Xuntanza GIT Galiza Sur, 28 de abril de 2015, Vigo.

Xuntanza GIT Galiza Sur, 28 de abril de 2015, Vigo.

O grupo responsable deste GIT, elixido pola asemblea de persoas socias e constituído por unhas 12 persoas, articulouse, desde o seu inicio, como un equipo de traballo no que se repartiron as cargas, máis que os cargos, en función de dúas premisas importantes: dar representatividade a todos os colectivos e grupos locais implicados e que cada persoa elixise onde estar en función das súas capacidades e desexos. Trátase dun equipo mixto, novo, heteroxéneo, autocrítico, reflexivo e participativo, que consegue superar as distancias físicas que nos separan, entre as reunións presenciais, por medio dunha comunicación fluída vía correo electrónico, teléfono, whatsapp…

Cremos que case todo o noso trabaixo ten que ver cun bo plan de comunicación: externa-difusión e interna-participación. Ambas as dúas prioridades marcan a nosa traballo como GIT e actúan como impulso para outras tarefas interconectadas, como son a formación continua e o mantemento dos vínculos e canles de información co resto dos grupos e membros da cooperativa.

RedeGalegaSementes-Gondomar-9abril2015

XV Encontro da Rede Galega de Sementes, 9 de abril de 2015, Gondomar

A nosa maior actividade ad extra vai encamiñada a participar en todos os actos de difusión das finanzas éticas ás que nos convidaron. Desde a feira de produtos tradicionais, á que acudimos mensualmente na cidade de Vigo, até distintas xornadas en centros de ensinanza en grao sumo variado (secundaria, graos de formación profesional, universidade senior…) pasando pola Feira de Economía Solidaria en Pontevedra, os Encontros da Rede Galega de Sementes, o Día do Comercio Xusto ou polo Congreso Internacional de Agroecología e Agricultura Ecolóxica, organizado pola universidade e no que o pasado ano reflexionouse sobre recursos compartidos e respostas colectivas. Así, xa contamos cun número crecente de asociacións e organizacións de todo tipo que, máis ou menos sensibilizadas, si demostran inquietude e ganas de coñecernos e de traballar con nós por un cambio social.

Día do Comercio Xusto "Tira do fío", 9 de abril de 2015, Vigo

Día do Comercio Xusto “Tira do fío”, 9 de abril de 2015, Vigo

Vivimos con moita ilusión todo o proceso de integración con Banca Popolare Etica (BpE). Este paso histórico e as consecuencias da apertura da oficina de Bilbao trouxeron moitas novidades e adaptacións ao novo rol que o GIT ten que desempeñar nesta etapa. Nestes momentos estamos a redefinir os nosos obxectivos e accións, sen esquecer a nosa tarefa impulsora do proxecto no territorio.

A posta en marcha de operativa bancaria tamén xerou multitude de expectativas, tanto das persoas socias como das que aínda non o son. Cara a dentro e cara a fóra seguimos comunicando que canto maior e máis participativa sexa a base social que nos constitúa, maior será o noso campo de acción e as posibilidades de cambio que poidamos alcanzar. Por todo iso, dentro das actividades que ultimamente desenvolvemos ad intra destacariamos a colaboración coas persoas da operativa bancaria para facilitar a apertura de contas e o traspaso de capital social das entidades xurídicas de noso territorio, organizando o calendario e lugares de encontro. Esta tarefa foi ocasión moi propicia para achegarnos de novo ao tecido asociativo que nos conforma, coñecer as súas últimas actividades e necesidades e reformularlles o traballo en rede que podemos facer de maneira conxunta nesta nova etapa que se nos abre chea de posibilidades.

As persoas socias deste GIT agardan, con paciencia e confianza, que a operativa bancaria, que estamos a estrear, implantar, afiáncese e desenvólvase de manera estable; que o traspaso do seu capital social convértaas pronto en socias de pleno dereito, para poder participar na vida decisoria da cooperativa; que a integración con BpE sexa real e efectiva e todo iso sen esquecer que, máis aló da parte estritamente financeira, estamos a crear unha maneira nova de xestionar a economía e que Fiar Banca Etica é unha poderosa ferramenta de transformación social.

Cachi Vilo

Coordinadora GIT Galiza Sur

Nota: Este artigo xunto con outros tamén moi interesantes podes lelos no Boletín BancaNote (tamén aparece este e os do ano pasado na columna da dereita): BancanotE_2abril2015

PARTICIPAR!

8 de maio de 2015

participarPor Peru Sasia, Conselleiro de Banca Etica.

“Participar” é unha palabra moi usada, aínda que non sempre correctamente entendida. A súa raíz etimológica fai referencia a “tomar parte en algo”, a “intervir”, e mesmo o dicionario asígnalle o significado de “aviso, parte ou noticia que se dá a alguén”. Tamén pode entenderse como “cantidade de diñeiro coa que se participa nun negocio”…

Falar hoxe de “participación” na esfera económica obríganos a reflexionar sobre os diferentes matices que ofrecen estas definicións. E anímanos a pensar que concepto de participación necesitamos se queremos que a economía recupere o seu valor social. A lóxica económica actual require (e constrúe) un/unha consumidor/a que reduce a súa intervención a unha decisión de compra debidamente condicionada pola mercadotecnia e polos modelos de felicidade-consumo que se nos inculcan de forma intensiva. Poténciase un/unha consumidor/a compulsivo/a, irreflexivo/a, ignorante dos mecanismos que rexen o sistema económico e das súas consecuencias; un individuo illado (mellor que sexa así) que simplemente resolva (afirmativamente) unha especie de diálogo hamletiano: “comprar ou non comprar, velaí o dilema”.

encuentro-socis-area-fiare-banca-popolare-eticaTransformar o sistema económico e recuperar o seu valor como espazo de relacións que miran polo ben común, esixe propostas que se constrúan sobre un modelo de participación moito máis denso, con moito maior percorrido. E esixe non só consumir, senón construír o circuíto económico. Esixe participar, con coñecemento e con responsabilidade, na organización que o xestiona. Esixe colaborar coa nosa opinión e as nosas capacidades (tamén as económicas) na consolidación do modelo. Esixe atraer a outras posibles participantes, persoas e organizacións que, como nós, comparten unha visión común sobre o que debe ser hoxe a economía. Esixe entender as nosas particularidades, os elementos fundamentais sobre os que asentamos as nosas propostas concretas, as razóns que explican as cousas que facemos… e as que non podemos ou non debemos facer. Esixe, en definitiva, “ser parte” de algo que construímos entre todos e todas demostrando que é posible pensar noutro modelo de relacións baseadas na cooperación, a reciprocidade, a solidariedade cos/coas máis febles, o respecto pola natureza. Esixe formarse, atoparse, debater, tomar decisións de forma democrática, tolerar a diferenza e enriquecerse con ela.

Esixe participar nunha Asemblea [tes información dos encontros anteriores na columna da esquerda], mediante a expresión dunha opinión ou a decisión dun voto. Participar nas diversas estruturas e dinámicas que promove o noso Pacto Asociativo. Participar especialmente na consolidación dunha estrutura que, precisamente, coide a participación. Algunhas destas accións son pequenas actuacións, pero xuntas cárganse dun gran valor político, especialmente para unha cooperativa financeira que se mantén teimuda apegada á lóxica de “unha persoa-un voto” (un dos nosos alicerces fundamentais). Porque o noso modelo constrúese desde a base, desde ese tecido social que se reuniu para ofrecer á sociedade unha proposta contracultural, contracorriente. E, non o esquezamos, ese é un exercicio moi custoso e esgotador se se encara individualmente.

Obviamente, debemos respectar as circunstancias persoais e as diferentes posibilidades de participar que cada persoa teña nun momento determinado. Pero isto nunca debe impedir a implicación responsable de quen entendan que esa é a súa maneira de construír Banca Etica. Tampouco debemos conformarnos, aceptando un empobrecemento progresivo da participación. Debemos perseguir cada día esa implicación, ofrecendo dinámicas atractivas e consistentes, que sexan capaces de adaptarse aos cambios da nosa contorna social, política, cultural, normativa… sen perder esa intensidade participativa que tanto necesitamos.

Ese é o noso modelo, que construímos desde orixes distintas en Italia e no Estado español. Un modelo que é a razón fundamental pola que as persoas socias da área Fiare buscaron con entusiasmo a posibilidade de integrarnos nun proxecto común. Hoxe, xa unidos os dous proxectos, aferrámonos xuntos/as a el como unha das chaves para seguir consolidando unha banca alternativa que se constrúe en Europa, desde realidades nacionais que presentan, fronte ao sistema económico, moitos puntos en común. Un camiño difícil, pero moi estimulante. Participemos e reforcemos a participación. Diso depende boa parte do noso valor.

Fonte: www.fiarebancaetica.coop/blog

Tes a continuación máis información da Asemblea que terá lugar o vindeiro sábado 16 de maio no Colexio Chamberrí en Madrid:

Se tes dúbidas podes escribir a galizasur@proyectofiare.com ou a galizanorte@proyectofiare.com

para-una-nueva-gobernanza-para-elegir-nuestro-comite-de-administracion_0

%d bloggers like this: